UPONOR KOTI -VERKKOPALVELUN HENKILÖREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ 

Uponor Suomi Oy ("Uponor")
PL 21
Kouvolantie 365
15561 Nastola
Y-tunnus: 1541726-3

REKISTERIN NIMI
Uponor KOTI -asiakasrekisteri

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ
Terhi Klemetti
Uponor Suomi Oy
PL 21/ Kouvolantie 365
15561 Nastola

puh. 020 129 2248

terhi.klemetti@uponor.com               

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUDELLISET PERUSTEET
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Uponor KOTI -verkkopalvelun käyttäjän sekä Uponorin ja sen yhteistyökumppaneiden välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Uponorin liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, tilastollisen ja markkinatutkimuksen laatiminen sekä Uponor-konsernin mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely perustuu Uponorin oikeutettuihin etuihin. Nämä edut perustuvat suhteisiin rekisteröityjen kanssa. Lisäksi Uponor voi lähettää suoramarkkinointia rekisteröidyille heidän suostumuksellaan, jos tällainen suostumus vaaditaan.

Uponor voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä eri toimenpiteiden, kuten sähköpostimarkkinoinnin tai tarjouslaskennan, toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Uponorin yhteistyökumppaneilla.

Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa Uponorin valituille kumppaneille suoramarkkinointitarkoituksia varten.

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan säilyttää niin kauan kuin Uponor tarvitsee niitä yllä esitettyihin tarkoituksiin, ei kuitenkaan yli kymmentä vuotta. Potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja voidaan säilyttää niin kauan kuin Uponor tarvitsee niitä yllä esitettyihin tarkoituksiin, ei kuitenkaan yli kahta vuotta.

REKISTERÖITYJEN RYHMÄ
Henkilörekisteri sisältää henkilö- sekä asiakkuuteen liittyviä tietoja Uponor KOTI -verkkopalvelun käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Osoite, postinumero ja -toimipaikka
- Laskutusosoite
- Rakennuspaikan osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite

Asiakkuuteen liittyvät tiedot
- Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
- Muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito
- LVI-suunnitelmatilausten ja urakkatarjouspyyntöjen käsittelyyn ja toimittamiseen tarvittavat tiedot


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Rekisteri sisältää vain rekisteröityneen suostumuksellaan antamia yllä mainittuja tietoja. Mikäli rekisteröitynyt on tilannut Uponor KOTI -palvelukokonaisuuteen liittyviä tuotteita tai palveluita kolmannen osapuolen palveluntarjoajalta, rekisteri voi sisältää myös kyseisen palveluntarjoajan rekisteröityneeltä keräämiä tietoja.

Rekisteröitynyt on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.


SÄÄNNÖNMUKAISTEN TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lukuun ottamatta laskutukseen liittyviä tietoja, joiden hallintaan ja ylläpitoon tarkoitettu palvelin sijaitsee Yhdysvalloissa. Tietoja voidaan luovuttaa sovellettavan lainsäädännön sallimin tavoin niille Uponorin yhteistyökumppaneille, jotka toimivat Uponorin toimeksiannosta ja lukuun Uponor KOTI -verkkopalveluun liittyen. Esimerkkinä yhteistyökumppaneista ovat mm. urakoitsijat ja LVI-suunnittelijat.

Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa Uponorin valituille kumppaneille suoramarkkinointitarkoituksia varten.

Kaikki henkilötietojen siirrot tehdään noudattaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä sovellettavaa pakottavaa lainsäädäntöä muutoksineen.
 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Uponor huolehtii siitä, että sen omassa organisaatiossa toteutetaan ja ylläpidetään riittäviä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Lisäksi Uponor varmistaa, että tässä selosteessa kuvattuja henkilötietoja siirretään kolmannelle osapuolelle ja jaetaan kolmannen osapuolen kanssa vain siinä tapauksessa, että Uponor on sopimusteitse tai muulla lain edellyttämällä tavalla varmistanut, että tietosuoja on riittävällä tasolla.

Tekniset toimenpiteet:

Fyysinen materiaali säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyä on rajoitettu. Tietojärjestelmissä käytetään käyttöjärjestelmän tietosuojaohjelmistoja. Järjestelmään täytyy kirjautua antamalla käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedonsiirto tapahtuu salattuja kanavia pitkin.

Organisatoriset toimenpiteet:

Uponorin organisaatiossa on ohjeistettu henkilökuntaa henkilötietojen käytöstä, ja henkilötietoja sisältäviin tietojärjestelmiin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka työtehtäviensä tai roolinsa takia osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Uponor korjaa, poistaa tai lakkaa käyttämästä virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita henkilötietoja. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aikaisemmin antamansa suostumukset ja kieltää tietojensa käyttö kaikkea suoramarkkinointia varten.

Mahdolliset pyynnöt tulee osoittaa edellä mainitulle rekisteriä hoitavalle henkilölle. Uponor käsittelee kaikki pyynnöt mahdollisimman nopeasti. Jos rekisteröity on tyytymätön Uponorin päätökseen tai toimintaan, hänellä on oikeus valittaa asiasta oman maansa tietosuojavaltuutetulle.

Uponor KOTI -verkkopalvelussa asiakas voi itse päivittää tietonsa Omat tiedot -osiossa.

 

Uponor
Kirjaudu
Menu ≡