UPONOR KOTI -VERKKOPALVELUN HENKILÖREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ
Uponor Suomi Oy
PL 21
Kouvolantie 365
15561 Nastola
Y-tunnus: 1541726-3

REKISTERIN NIMI
Uponor KOTI -asiakasrekisteri

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ
Terhi Klemetti
Uponor Suomi OY
PL 21/ Kouvolantie 365
15561 Nastola

puh. 020 129 2248

terhi.klemetti@uponor.com               

 

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Uponor KOTI -verkkopalvelun käyttäjän sekä Uponorin ja sen yhteistyökumppaneiden välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Uponor Suomi Oy:n liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, tilastollisen ja markkinatutkimuksen laatiminen sekä Uponor-konsernin mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

Uponor KOTI on verkkopohjainen palvelu, josta omakotirakentaja tai -remontoija voi hankkia Uponorin ja sen valtuuttamien yhteistyökumppaneiden tarjoamat LVI-ratkaisut suunnittelusta asennukseen.

Uponor Suomi Oy voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä eri toimenpiteiden, kuten sähköpostimarkkinoinnin tai tarjouslaskennan, toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Uponorin yhteistyökumppaneilla.

Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa Uponorin valituille kumppaneille suoramarkkinointitarkoituksia varten.

REKISTERÖITYJEN RYHMÄ
Henkilörekisteri sisältää henkilö- sekä asiakkuuteen liittyviä tietoja Uponor KOTI -verkkopalvelun käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Osoite, postinumero ja -toimipaikka
- Laskutusosoite
- Rakennuspaikan osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite

Asiakkuuteen liittyvät tiedot
- Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
- Muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito
- LVI-suunnitelmatilausten ja urakkatarjouspyyntöjen käsittelyyn ja toimittamiseen tarvittavat tiedot


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri sisältää vain rekisteröityneen suostumuksellaan antamia yllä mainittuja tietoja. Mikäli rekisteröitynyt on tilannut Uponor KOTI -palvelukokonaisuuteen liittyviä tuotteita tai palveluita kolmannen osapuolen palveluntarjoajalta, rekisteri voi sisältää myös kyseisen palveluntarjoajan rekisteröityneeltä keräämiä tietoja.

Rekisteröitynyt on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.


SÄÄNNÖNMUKAISTEN TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lukuun ottamatta laskutukseen liittyviä tietoja, joiden hallintaan ja ylläpitoon tarkoitettu palvelin sijaitsee Yhdysvalloissa. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Uponor Suomi Oy:n yhteistyökumppaneille, jotka toimivat Uponorin toimeksiannosta ja lukuun Uponor KOTI -verkkopalveluun liittyen. Esimerkkinä yhteistyökumppaneista ovat mm. urakoitsijat ja LVI-suunnittelijat.

Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa Uponorin valituille kumppaneille suoramarkkinointitarkoituksia varten.
 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tietokanta on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Mikäli rekisteriin sisältyviä tietoja käsitellään paperitulosteena, tulosteita säilytetään lukituissa tiloissa. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

Uponor Suomi Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla yhteistyökumppaneilla on salassapitovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.


REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS, TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN
Rekisteröitynyt voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä itseään koskevia tietoja henkilötietolain mukaisesti. Rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kiellon Uponor KOTI -verkkopalvelussa tai ilmoittaa siitä Uponorin Pientalopalveluun. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat perus- ja asiakkuuteen liittyvät tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Uponor KOTI -verkkopalvelussa asiakas voi itse päivittää tietonsa Omat tiedot -osiossa.

Kielto- tai tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella:

Terhi Klemetti
Uponor Suomi Oy/ Uponor KOTI
PL 21
Kouvolantie 365
15561 Nastola

Kielto- tai tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Pyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Kielto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen uponor.koti@uponor.com.


TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä ja arkistoidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa, kun tietojen käsittely ei ole enää tarpeen verkkopalvelun kannalta.

 

Uponor
Kirjaudu
Menu ≡